ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  / ๒๕๕๕

วันอังคารที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๕

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมมณทิพย์  ภูเขางามพาโนรามารีสอร์ท  จังหวัดนครนายก    

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                               

ระเบียบวาระที่    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๕ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

                    ไม่มี

                            

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                   ๔.๑  (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

                ๔.๒  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

๔.๓  (ร่าง)  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

๔.๔  (ร่าง)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕๕

                ๔.๕  (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕

                ๔.๖  นโยบายและกรอบทิศทางการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม) 

                  

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                        ๕.๑  รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๔

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ