ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  / ๒๕๕๔

วันพฤหัสบดีที่    มิถุนายน  ๒๕๕๔

เวลา  ๑๔.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                               

ระเบียบวาระที่    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๔  (เอกสาร WORD/ เอกสาร ACROBAT) 

 

ระเบียบวาระที่  เรื่องสืบเนื่อง

                             ๓.๑  (ร่าง)  ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  แนวปฏิบัติว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  (เอกสารแจกในที่ประชุม)

                                    ๓.๒  รายงานผลการเปิดศูนย์ให้การศึกษานอกสถานที่ตั้งของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา  และโครงการจัดตั้งวิทยาลัยอุษาคเนย์  (เอกสารแจกในที่ประชุม)

๓.๓  รายงานการดำเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

 

 ระเบียบวาระที่  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

                             ๔.๑  รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของคณบดี (เอกสารแจกในที่ประชุม) 

                             ๔.๒  การปิดหน่วยให้บริการทางการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ดำเนินการก่อนมีประกาศกระทรวง  (เอกสารแจกในที่ประชุม)

                             ๔.๓  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  (เอกสารแจกในที่ประชุม)

                                    ๔.๔  การขออนุมัติปริญญาบัตร

                                    ๔.๕  สาขาวิชาสำหรับกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ                                   

                             ๔.๖  การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

                                    ๔.๗  การถอดถอนรองอธิการบดี  (เอกสารแจกในที่ประชุม)

๔.๘  การแต่งตั้งรองอธิการบดี  (เอกสารแจกในที่ประชุม)

                                                          

 ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนเมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  (เอกสารแจกในที่ประชุม)

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ