ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๗/๒๕๕๒

วันพุธที่    มิถุนายน   ๒๕๕๒

เวลา  ๑๔.๐๐    .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

------------------------------------------------------------------------

ระเบียบวาระที่      เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 

ระเบียบวาระที่     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ (เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT)

 

ระเบียบวาระที่      เรื่องสืบเนื่อง

 

ระเบียบวาระที่      เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑   การสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

๔.๒  การสรรหาคณบดี

๔.๓  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

๔.๔  การแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี

๔.๕  ขอความเห็นชอบแก้ไขชื่อตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งประเภทบริหารตามมาตรา  ๑๘ (ข) (๗) และ (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

๔.๖   การกำหนดระดับตำแหน่งประเภทผู้บริหารในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี

๔.๗  (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการกำหนดภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีขึ้นไปพ.ศ. ....

๔.๘ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยเงินสมนาคุณกรรมการสืบสวน  พ.ศ. ....

๔.๙   การบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

 

ระเบียบวาระที่      เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑  รายงานผลการดำเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

๕.๒  สรุปผลการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “วไลยอลงกรณ์กอล์ฟ’๕๒  ”

๕.๓  สรุปผลการตรวจสอบบัญชีของบริษัทแอดวานซ์ ออดิตติ้ง จำกัด (Advance Auditing)

 

ระเบียบวาระที่     เรื่องอื่นๆ