ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  / ๒๕๕๓

วันพฤหัสบดีที่    กรกฎาคม  ๒๕๕๓

เวลา  ๑๔.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

                                                                                                                       

ระเบียบวาระที่         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๓  (เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT) 

 

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                                                                        ๓.๑  ยุบสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  

๓.๒  (ร่าง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  หลักสูตรใหม่ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๓

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                    ๔.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตร

                                                ๔.๒  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา  ระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  พ.ศ.  ....

                                                                                

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่ายของมหาวิทยาลัย  ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๓  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                                                ๕.๒  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

                                                ๕.๓  รายงานการดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                                                ๕.๔  รายงานการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ตำแหน่งอาจารย์  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ