ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  / ๒๕๕๕

วันพฤหัสบดีที่    มิถุนายน  ๒๕๕๕

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น   อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์    

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                               

ระเบียบวาระที่    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๕ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

                    ๓.๑ เรื่องกำหนดวันสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

                ๓.๒ การปรับปรุงประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

                            

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                   ๔.๑  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

                ๔.๒  การอนุมัติปริญญาบัตร

                ๔.๓  การแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม) 

๔.๔  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยอธิการบดี  และคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔

๔.๕  รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รอบ ๑๒ เดือน  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

                ๔.๖  (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                ๔.๗  (ร่าง) หลักสูตรครุศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

                ๔.๘  (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง  และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  พ.ศ. ....

                ๔.๙  (ร่าง)  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ....

                ๔.๑๐  ขอขยายเวลาสำเร็จการศึกษา  ของนักศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  และครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

                ๔.๑๑  การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  จำนวน    ราย

                   ๔.๑๒  การจัดตั้งและข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งจดทะเบียนแล้ว

                       

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                   ๕.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนเมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

                       

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ