ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๖

วันพฤหัสบดีที่    กรกฎาคม  ๒๕๕๖

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์    

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   ๑.๑  ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารแทนตำแหน่งที่ว่าง

 

ระเบียบวาระที่    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑  การทบทวน  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศ  ของสภามหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุง

         

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม  ๒๕๕๖  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑  การอนุมัติปริญญาบัตร  ระดับปริญญาตรี  จำนวน  ๑๑๒  ราย  ระดับปริญญาโท  จำนวน  ๕๘  ราย  และระดับปริญญาเอก  จำนวน    ราย  รวมจำนวนทั้งสิ้น  ๑๗๓  ราย  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖

๕.๒  การปิดหลักสูตร  จำนวน    หลักสูตร

๕.๓  การขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้เพิ่มเติม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

                                       

 ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ