ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๘/๒๕๕๒

วันอังคารที่    มิถุนายน   ๒๕๕๒

เวลา  ๑๔.๐๐    .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

------------------------------------------------------------------------

ระเบียบวาระที่      เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 

ระเบียบวาระที่     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ (เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT)

 

ระเบียบวาระที่      เรื่องสืบเนื่อง

 

ระเบียบวาระที่      เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑   แต่งตั้งรองอธิการบดี

๔.๒  แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๔.๓  ขอความเห็นชอบแก้ไขชื่อตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งประเภทบริหารตามมาตรา  ๑๘ (ข) (๗) และ (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

๔.๔  การกำหนดระดับตำแหน่งประเภทผู้บริหารในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

๔.๕  (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการกำหนดภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป พ.ศ. ....

๔.๖   (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยเงินสมนาคุณกรรมการสืบสวน  พ.ศ. ....

 

ระเบียบวาระที่      เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑  รายงานผลการดำเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

๕.๒  สรุปผลการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “วไลยอลงกรณ์กอล์ฟ’๕๒  ”

 

ระเบียบวาระที่     เรื่องอื่นๆ