ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๘/ ๒๕๕๓

วันพฤหัสบดีที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๓

เวลา  ๑๔.๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น  ๓  อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

                                                                       

ระเบียบวาระที่  ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๕๓  (เอกสาร  WORD/เอกสาร ACROBAT) 

 

ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องสืบเนื่อง

                                                                        ๓.๑  (ร่าง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓

๓.๒  รายงานผลการดำเนินงานจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย    

 

ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                    ๔.๑  เรื่องกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒๕๕๔  และนโยบายจัดสรร  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                                                ๔.๒  แผนบริหารจัดการการเงิน  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                                                ๔.๓  การขออนุมัติปริญญาบัตร

                                                ๔.๔  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

                                                ๔.๕  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย  (ก.บ.พ.) 

                                                ๔.๖  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย

                                                ๔.๗  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคณบดี

                                                ๔.๘  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  (ก.พ.ต.)

                                                ๔.๙  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ลาออก

๔.๑๐  แผนนิติบัญญัติ  มหาวิทยาลัย  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๓

                                                ๔.๑๑  ทบทวนสาขาวิชาสำหรับกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

                                                ๔.๑๒  ปรับปรุงวิธีการให้ทุนการศึกษาต่อและอบรม

                                                

 

 

ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่ายของมหาวิทยาลัย  ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๓  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

๕.๒  หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๓

                                                ๕.๓  รายงานผลการดำเนินการทางวินัยกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  (ลับ)

                                               

ระเบียบวาระที่  ๖        เรื่องอื่น ๆ