ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  / ๒๕๕๕

วันพฤหัสบดีที่    กรกฎาคม  ๒๕๕๕

เวลา  ๑๓.๐๐  .

ณ ห้องประชุมนิโลตบล  ชั้น   อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์    

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                               

ระเบียบวาระที่    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๕ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

                    ๓.๑  นโยบายและกรอบทิศทางการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย

๓.๒  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  และคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                   ๔.๑  การอนุมัติปริญญาบัตร

                ๔.๒  (ร่าง)  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ....

                ๔.๓  (ร่าง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการสอนและนิเทศการสอนเกินกำหนดภาระงานในการจัดการศึกษาภาคปกติ  พ.ศ.  ....

                ๔.๔  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ.  ๒๕๕๕

                                                                                

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                   ๕.๑  รายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย  ประจำปี  ๒๕๕๔ 

                       

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ