ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  / ๒๕๕๔

วันพฤหัสบดีที่    สิงหาคม  ๒๕๕๔

เวลา  ๑๔.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                               

ระเบียบวาระที่    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๔ 

 

ระเบียบวาระที่  เรื่องสืบเนื่อง

                             ๓.๑  การปิดหน่วยให้บริการทางการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ดำเนินการก่อนมีประกาศกระทรว

 

 ระเบียบวาระที่  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

                             ๔.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตร

                             ๔.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

                             ๔.๓  การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                             ๔.๔  การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

                             ๔.๕  (ร่าง)  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๔

                                    ๔.๖  (ร่าง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  และปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  พ.ศ.  ....  

                                                                                                                                                               

 ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

 

ระเบียบวาระที่            เรื่องอื่น ๆ