ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๙/๒๕๕๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘  มิถุนายน   ๒๕๕๒

เวลา  ๑๔.๐๐    .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

------------------------------------------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่      เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 

ระเบียบวาระที่     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ (เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT)

 

ระเบียบวาระที่      เรื่องสืบเนื่อง

                                             

ระเบียบวาระที่      เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑   แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

๔.๒  การบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

 

ระเบียบวาระที่      เรื่องเสนอเพื่อทราบ

 

ระเบียบวาระที่     เรื่องอื่นๆ