ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๙/ ๒๕๕๓

วันพฤหัสบดีที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๓

เวลา  ๑๔.๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น  ๓  อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

                                                                       

ระเบียบวาระที่  ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๕๓  (เอกสาร  WORD/เอกสาร ACROBAT) 

 

ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องสืบเนื่อง

                                    ไม่มี

                                          

ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                    ๔.๑  การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

                                    ๔.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี

                                    ๔.๓  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  (ก.พ.ต.)

                                    ๔.๔  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  (ก.บ.ม.)

                                    ๔.๕  การขออนุมัติปริญญาบัตร

                                    ๔.๖  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

                                    ๔.๗  การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

                                    ๔.๘  รายงานผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย  ประจำปี  ๒๕๕๒  (เป็นเอกสารแจกให้ห้องประชุม)

                                    ๔.๙  (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

                                    ๔.๑๐  แผนนิติบัญญัติ  มหาวิทยาลัย  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๓   

                                    ๔.๑๑   ทบทวนสาขาวิชาสำหรับกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

                                    ๔.๑๒   ปรับปรุงวิธีการให้ทุนการศึกษาต่อและอบรม

                                                             

ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่ายของมหาวิทยาลัย  ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๓ 

๕.๒  หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๓

 ๕.๓  แนวทางปฏิบัติในการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพและสาขาแห่ง      การประกอบโรคศิลปะ

 

ระเบียบวาระที่  ๖                 เรื่องอื่น ๆ