ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  / ๒๕๕๕

วันพฤหัสบดีที่    สิงหาคม  ๒๕๕๕

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์    

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                               

ระเบียบวาระที่    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๕ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

                    ๓.๑  นโยบายบริหารมหาวิทยาลัย  ปี  ๒๕๕๖  ของสภามหาวิทยาลัย  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)   

๓.๒  ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (เฉพาะกิจ)

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

              เรื่องเชิงนโยบาย

๔.๑  การจัดทำใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม  (Activity  Transcript)  ของนักศึกษา

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๒  กรอบวงเงินการจัดสรรงบประมาณ  ประจำปี  ๒๕๕๖  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

                ๔.๓  การอนุมัติปริญญาบัตร

๔.๔  (ร่าง)  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕

                ๔.๕  (ร่าง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕

                ๔.๖  การปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  จำนวน    หลักสูตร 

                       ๔.๖.๑ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  ปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)

                       ๔.๖.๒  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

                ๔.๗  กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  รอบที่    ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

                ๔.๘  การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

                ๔.๙  การเข้ารับการประเมินเป็นหน่วยงานรัฐที่โปร่งใส

๔.๑๐  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

๔.๑๑  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน    

                                                                                

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                   ๕.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม) 

                ๕.๒  รายงานผลการดำเนินการทางวินัย  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

                       

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ