ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๖

วันพฤหัสบดีที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์    

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

               

ระเบียบวาระที่    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี 

         

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                   ๔.๑  รายงานการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  ระดับปริญญาเอก  จำนวน    ราย

                    

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                   ๕.๑  การสรรหาคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะครุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะเทคโนโลยีการเกษตร

๕.๒  การอนุมัติปริญญาบัตร  ระดับปริญญาตรี  ๑๕  ราย  และระดับปริญญาโท  จำนวน  ๓๑  ราย  รวมจำนวนทั้งสิ้น  ๔๖  ราย  ประจำปีการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

                ๕.๓  คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

                ๕.๔  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (ฉบับที่  ๔)        

        ๕.๕  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๕

                    

 ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ