ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๑/ ๒๕๕๔

วันพฤหัสบดีที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๔

เวลา  ๑๔.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่         เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                               

ระเบียบวาระที่        รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๔ 

 

ระเบียบวาระที่        เรื่องสืบเนื่อง

                                     ๓.๑  การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

                                ๓.๒  โครงการศึกษาแนวทางการจัดซื้อที่ดินด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัย 

                                       ๓.๓  รายงานผลการ  กำกับ  ติดตาม  การจัดการศึกษาโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา  และโครงการจัดตั้งวิทยาลัยอุษาคเนย์  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

 

ระเบียบวาระที่         เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

                                       ๔.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตร

                                ๔.๒  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

                                ๔.๓  การจัดสรรงบประมาณ  ประจำปี  ๒๕๕๕  (เอกสารแจกในห้องประชุม) 

                                ๔.๔  (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคปกติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ....

                                ๔.๕  (ร่าง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการใช้บริการสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ พ.ศ.  ....  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                                ๔.๖  (ร่าง)  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

                                ๔.๗  สภามหาวิทยาลัย  ดำเนินการกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                                                

ระเบียบวาระที่         เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                                            ๕.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

 

ระเบียบวาระที่         เรื่องอื่น ๆ