ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๕

วันพฤหัสบดีที่    กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                         

ระเบียบวาระที่    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๕ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

                             ๓.๑  การเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดต่างๆ    

                        ๓.๒  การทบทวนประกาศเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

                            

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                             ๔.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตร

                        ๔.๒  รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

๔.๓  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม) 

๔.๔  (ร่าง)  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมหลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๕

                        ๔.๕  การแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

๔.๖  การแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยแทนตำแหน่งที่ว่าง

๔.๗  การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนราชการ 

๔.๘  การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย    

๔.๙  การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

๔.๑๐  การแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

๔.๑๑  การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๔      

                                    ๔.๑๒  ขออุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ลับ)

                             ๔.๑๓  รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔  (รอบ    เดือน)

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                             ๕.๑  รายงานการตรวจสอบบัญชี  ประจำปี  ๒๕๕๓  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

                             ๕.๒  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

                             ๕.๓  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ไตรมาสที่    (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

                             ๕.๔  รายงานผลการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  (ลับ)  

                             ๕.๕  รายงานผลการดำเนินการทางวินัยของข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ลับ)

    

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ