ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  / ๒๕๕๕

วันพฤหัสบดีที่    มีนาคม  ๒๕๕๕

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่           เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                             ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

                            

ระเบียบวาระที่    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๕ 

  

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

                             ไม่มี

                            

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                             ๔.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตร

                        ๔.๒  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างระเบียบและข้อบังคับ

                        ๔.๓  รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔  (รอบ    เดือน)  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม) 

๔.๔  (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

๔.๕  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.  ๒๕๕๕

                        ๔.๖  ขออุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ลับ) 

                                   

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                             ๕.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

                             ๕.๒  รายงานผลการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  (ลับ)

                             ๕.๓  รายงานผลการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ลับ)

    

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ