ระเบียบวาระการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ 

วันศุกร์ที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๑

เวลา  ๑๔:๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

----------------------------------

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๑  (เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT)

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                 ๓.๑  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ        

                                ๓.๒   การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย          

                                ๓.๓  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒      

                                ๓.๔  สรุปรายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑) และการพิจารณาผลการคำนวณ และวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑        

                                ๓.๕  การเปลี่ยนกลุ่มสถาบันตามจุดเน้น  

                                ๓.๖ รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์       

                                ๓.๗ การอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร  

                                ๓.๘ การอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 

                                ๓.๙ โครงการ การจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก   

                                ๓.๑๐ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจัณฑิต สาขาการริหารธุรกิจ หลักสูตรปรั ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑   

                                ๓.๑๑ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  

                                ๓.๑๒ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจ  ๒  ปีต่อเนื่อง  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป    

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                                         ไม่มี

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอื่นๆ ที่เสนอ

                                 ....................................................................................................