ระเบียบวาระการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ 

วันศุกร์ที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑

เวลา  ๑๔:๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

----------------------------------

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๕๑  (เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT)

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                 ๓.๑  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณคณาจารย์ พ.ศ.  ....   

                                ๓.๒  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับ การจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ....     

                                ๓.๓  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเบิกจ่ายเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. .... 

                                ๓.๔  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒  จากเงินรายได้ของสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

                                ๓.๕  (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง     

                                ๓.๖  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี        

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                                 ๔.๑  ผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑   

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอื่นๆ ที่เสนอ

                                 ....................................................................................................