ระเบียบวาระการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ 

วันพฤหัสบดีที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๑

เวลา  ๑๔:๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

----------------------------------

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๕๑  (เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT)

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                 ๔.๑  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเบิกจ่ายเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. .... 

                                ๔.๒ โครงการพิเศษ "การจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการค้าปลีก"       

                                ๔.๓  การขออนุมัติอนุปริญญาและปริญญาบัตร       

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                                 ๕.๑  รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่นๆ ที่เสนอ

                                 ....................................................................................................