ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์    

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                      

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

                    ๓.๑  รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

                          

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                    ไม่มี 

                                                                        

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา             

                    ๕.๑  การขออนุมัติผลผู้สำเร็จการศึกษา

                 ๕.๒  ผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 

                 ๕.๓  (ร่าง)  คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

๕.๔  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก  ประจำปีการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๖

๕.๕  การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

๕.๖  เสนอรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย      

                 ๕.๗  การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                     

 ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ