ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่    กันยายน  ๒๕๕๘

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                     

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง               

๓.๑  รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

       สรุปจำนวนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

                                                         

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                    ๔.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๘  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                                

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                    ๕.๑  วาระเชิงนโยบาย  การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

                 ๕.๒  ประมาณการรายได้และแผนงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

๕.๓  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

๕.๔  รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗  รอบ ๑๒ เดือน

๕.๕  โครงการจัดตั้งส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา  คณะสาธารณสุขศาสตร์   

๕.๖  โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย 

๕.๗  การแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  (เพิ่มเติม) 

                 ๕.๘  แบบฟอร์มแบบประเมินผลงานทางวิชาการ

๕.๙  รายงานผลการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย  จำนวน    ราย  (ลับ)

๕.๑๐  รายงานผลการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  จำนวน    ราย  (ลับ) 

                                                             

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ