ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่    ตุลาคม  ๒๕๕๙

เวลา  ๑๓.๐๐  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                    

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๙

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

                                     รายงานการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

                    ๓.๑  การดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์

                    ๓.๒  รายงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

                                    

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  ประจำเดือนสิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  (เอกสารแจกในห้องประชุม)     

๔.๒  รายงานรายรับ – รายจ่าย  ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ประจำเดือนสิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                               

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา          

๕.๑  มาตรการกำกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  ในการนำข้อเสนอแนะจากการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  อธิการบดี  และคณบดี  สู่การปฏิบัติ

                   ๕.๒  แผนปฏิบัติการบริการวิชาการเพื่อความยั่งยืน  ตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย 

                   ๕.๓  การอนุมัติผลผู้สำเร็จการศึกษา

                   ๕.๔  การแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

๕.๕  (ร่าง)  งบประมาณรายได้และรายจ่าย  ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ   และสำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐              

                   ๕.๖  การดำเนินการสรรหาคณบดี  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

                   ๕.๗  (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. .... 

   ๕.๘  การเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  (สมอ.๐๘)  จำนวน    หลักสูตร

                   ๕.๙  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  (ลับ)

                   ๕.๑๐  รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนปริญญาบัตร  (ลับ)

                   ๕.๑๑  รายงานผลการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  (ลับ)      

                                       

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ