ระเบียบวาระการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๐/๒๕๔๙

วันศุกร์ที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๔๙

เวลา  ๑๔:๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

----------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๙ (เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

๓.๒  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

๓.๓  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย การจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ....

๓.๔  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย การได้รับเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ....

๓.๕  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย การรับและการจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ (ถอน)

๓.๖  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การรับและการจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ (ถอน)

๓.๗  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

๓.๘  รายงานข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากระทำผิดวินัยร้ายแรงและถูกสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ (เอกสารที่จัดส่งไปให้)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑  การอนุมัติอนุปริญญาและปริญญาบัตร

๔.๒  รายงานผลการดำเนินงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปี  ๒๕๔๙

๔.๓  การลาออกจากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของ ผศ.วิวัฒน์  คลังวิจิตร

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ