ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่  ๑๐ / ๒๕๕๑
วันศุกร์ที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๑
เวลา  ๑๔.๐๐  น.
ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
------------------------------------------------------------------------

ระเบียบวาระที่  ๑    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๕๑ ( เอกสาร Word / Acrobat )

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑   การแต่งตั้งรองอธิการบดี
๔.๒  การแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๔.๓  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย  การจัดการศึกษา  ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. ....
๔.๔  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา  ภาคปกติ ระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
๔.๕  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา  ภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
๔.๖  (ร่าง)  กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์    ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒

ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑  รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๑
๕.๒  การเสนอปิดหลักสูตร

ระเบียบวาระที่  ๖   เรื่องอื่นๆ