ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๐/ ๒๕๕๒

วันพฤหัสบดีที่    กรกฎาคม  ๒๕๕๒

เวลา  ๑๖.๐๐  .

  อาคารสัมมนา    ห้อง  ๕๒๐๙  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ตำบลบางพูด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่                  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

 

ระเบียบวาระที่                 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๒  (เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT)

 

ระเบียบวาระที่                เรื่องสืบเนื่อง

                                               

ระเบียบวาระที่                 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                                ๔.๑  การแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

                                                ๔.๒ การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี      

                                               ๔.๓  การขออนุมัติอนุปริญญาและปริญญาบัตร

                                                ๔.๔  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

                                                ๔.๕  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.)

                                               ๔.๖  การวินิจฉัยข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและข้อบังคับต่าง ๆ

                                                ๔.๗  รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบงบประมาณ  พัสดุ  การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย  ลักษณะ    มิติ

                                                ๔.๘  เรื่องการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทแอดวานซ์ ออดิตติ้ง  (Advance Auditing)

                               

ระเบียบวาระที่                 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                                                ๕.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่ายของมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมีนาคม – พฤษภาคม  ๒๕๕๒

                                                ๕.๒  สรุปรายงานผลการรับเงินและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒

                                               

ระเบียบวาระ ที่                เรื่องอื่น ๆ