ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่    ตุลาคม  ๒๕๕๗

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์    

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                      

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

                    ๓.๑  รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

                                    

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                    ๔.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่ายของมหาวิทยาลัย  ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                                                                                                           

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา             

                    ๕.๑  การขออนุมัติผลผู้สำเร็จการศึกษา (นักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน    ราย  แก้ไขวิทยานิพนธ์ตามมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗) 

                 ๕.๒  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

                 ๕.๓  (ร่าง)  คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

                 ๕.๔  (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

๕.๕   (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

๕.๖  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .....  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

๕.๗  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย  และคณะ/วิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖

๕.๘  การพิจารณาหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย

      

                                              

 ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ