ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่    พฤศจิกายน  ๒๕๕๗

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์    

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                      

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

                    ๓.๑  รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 

                         ๓.๑.๑  คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

                        ๓.๑.๒  ขั้นตอนและวิธีการเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

                            

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                    ๔.๑  การขออนุมัติผลผู้สำเร็จการศึกษา (นักศึกษาระดับปริญญาเอก  จำนวน  ๒ ราย  แก้ไขวิทยานิพนธ์ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗)

                                                                                                                                         

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา             

๕.๑  การขออนุมัติผลผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  จำนวน  ๑๒๒  ราย    ระดับบัณฑิตศึกษา  จำนวน  ๕๑  ราย

                 ๕.๒  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

                 ๕.๓  (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

                 ๕.๔  (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

                 ๕.๕  (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยชั้น สาขา  และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗

๕.๖  (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๗

๕.๗   (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๗

                  ๕.๘  รายงานผลการติดตามประเมินผล  และการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  รอบระยะเวลา  ๑๒  เดือน  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗)

๕.๙  รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  จำนวน    ราย  (ลับ)

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ       

                    ๖.๑  ขอให้ปรับปรุงแบบประเมินสมรรถนะ

                 ๖.๒  ขอให้ปรับปรุงคณะกรรมการส่วนราชการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.  ๒๕๔๗