ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่    พฤศจิกายน  ๒๕๕๘

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                  

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง               

    ๓.๑  รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

         จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชพระราชทานปริญญาบัตร  ย้อนหลัง    ปี  และประมาณการจำนวนนักศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓

                                                       

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                       ๔.๑  รายงานสรุปผลการดำเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลด้านงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘

                    ๔.๒  รายงานสรุปการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  ประกอบการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  และคณบดี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  

                               

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                        ๕.๑  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗

                    ๕.๒  การอนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต

                    ๕.๓  การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

                    ๕.๔  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

                    ๕.๕  การเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย  (สมอ. ๐๘)

                    ๕.๖  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  (ลับ)

                                                 

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ