ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  ๑๓/๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่    ธันวาคม  ๒๕๕๗

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ โรงแรมธนาสิริ  โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท  จังหวัดสระแก้ว    

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                      

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

                    ๓.๑  รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

                        -  การรายงานผลการพัฒนาพื้นที่ศูนย์สระแก้ว  

             

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                     ไม่มี

                                                                             

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                    ๕.๑  ประสบการณ์ในการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย  กลุ่มประเทศยุโรป (เดนมาร์ก – เนเธอร์แลนด์ – เบลเยี่ยม)  เพื่อนำมาสู่การบริหารจัดการ  และการพัฒนามหาวิทยาลัย

๕.๒  (ร่าง)  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  การกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  พ.ศ.  ....

                 ๕.๓  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  (ก.บ.ม.)

                 ๕.๔  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย  (ก.บ.พ.)

                 ๕.๕  (ร่าง)  ปฏิทินกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

                     

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ