ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  ๑๓/๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่    ธันวาคม  ๒๕๕๘

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                  

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง               

    ๓.๑  รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย  การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

                                              

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                       ๔.๑  รายงานรายรับ – รายจ่าย  ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๕๘                    

                               

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                       ๕.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตร  ระดับปริญญาตรี  จำนวน  ๒๒๘  ราย  ระดับปริญญาโท  จำนวน  ๓๐  ราย  และระดับปริญญาเอก  จำนวน  ๒๒  ราย  รวมจำนวนทั้งสิ้น  ๒๘๐  ราย

                    ๕.๒  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  (สมอ.๐๘)  จำนวน    หลักสูตร

                    ๕.๓  การเสนอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (๔ ปี)  และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ    

                    ๕.๔  การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  จำนวน    ราย

                    ๕.๕  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  อัตราค่าจ้างรายเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ....

                    ๕.๖  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างรายเดือน  บัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูง  และอัตราเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะพนักงานประจำตามสัญญา  พ.ศ. ....   

                    ๕.๗  (ร่าง)  ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๙

                                                 

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ