ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  /๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่    มกราคม  ๒๕๕๘

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้อง สสร.  ๓๐๒  ชั้น    อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                    ๑.๑  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

                                       

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๓/๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

                    ๓.๑  รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย   

                        ๓.๑.๑  เสนอรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                     ๔.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนกันยายน – พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

                                                                             

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                    ๕.๑  วาระเชิงนโยบาย  (การพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ)   

                 ๕.๒  รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  อธิการบดีและคณบดี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  

๕.๓  แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗

                 ๕.๔  (ร่าง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ......

                 ๕.๕  (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  คณะกรรมการประจำส่วนราชการของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ......

                 ๕.๖  รายงานการดำเนินการทางวินัย (ลับ)  

                     

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ