ระเบียบวาระการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๐

วันศุกร์ที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๐

เวลา  ๑๔:๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

----------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๙ (เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑   การทูลเล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญากิตติมศักดิ์

๓.๒  การเสนอขอรับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน ปริญญวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา และปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานาฏศิลป์และการละคร

๓.๓  การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๓.๔   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

๓.๕   (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย  การจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พ.ศ. ....

๓.๖   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

๓.๗   (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  พ.ศ....

๓.๘   (ร่าง) แบบคำขอตั้งโครงการเงินนอกงบประมาณ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ ของโครงการหลักสูตรวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ระดับบัณฑิตศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

             ๔.๑   การอนุมัติอนุปริญญาและปริญญาบัตร

             ๔.๒  ผลการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ