ระเบียบวาระการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๑

วันศุกร์ที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๑

เวลา  ๑๔:๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

----------------------------------

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๕๐  (เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT)

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                  ๓.๑   การพิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์

                                  ๓.๒  การพิจารณาอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ

                                  ๓.๓  การขออนุมัติกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔  ของมหาวิทยาลัย

                                  ๓.๔  (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารบุคคล สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.  ๒๕๕๑

                                  ๓.๕  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ แลศาสตราจารย์ พ.ศ. ....

                                  ๓.๖  (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  พ.ศ. ....

                                  ๓.๗  (ร่าง) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ

    ๔.๑  การอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร

                                  ๔.๒ รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๐

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอื่นๆ ที่เสนอ

                                 ....................................................................................................