ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๒

วันศุกร์ที่   ๒๓   มกราคม  ๒๕๕๒

เวลา  ๑๔.๐๐    .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

------------------------------------------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่      เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 

ระเบียบวาระที่     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๑

 

ระเบียบวาระที่      เรื่องสืบเนื่อง

 

ระเบียบวาระที่      เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑  การทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญากิตติมศักดิ์

๔.๒ การพิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์

๔.๓  การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

๔.๔  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

๔.๕  การโอนข้าราชการ

๔.๖   การอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร

 

ระเบียบวาระที่      เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  พ.ศ. ....

๕.๒  รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม   ๒๕๕๑

                                                                             

ระเบียบวาระที่     เรื่องอื่นๆ