ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  /๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่    มกราคม  ๒๕๕๗

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์    

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

       

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑  สาขาวิชาในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

๓.๒  กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

         

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

          ๔.๑  รายงานผลการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  แทนตำแหน่งที่ว่าง

         ๔.๒  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัย  ประจำเดือนกันยายน – พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

  

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

          ๕.๑  รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖  รอบ    เดือน  (มิถุนายน – พฤศจิกายน  ๒๕๕๖)

         ๕.๒  (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

         ๕.๓  (ร่าง)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๗

         ๕.๔  (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗

๕.๕  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๗

         ๕.๖  รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้  ของแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖    

                                                   

 ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ