ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  /๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่    กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้อง สสร.  ๓๐๒  ชั้น    อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                     

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

                    ไม่มี                                            

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๕๗  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                                                                             

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                    ๕.๑  วาระเชิงนโยบาย  (แผนแม่บทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ)

                    ๕.๒  การพิจารณาดำเนินการการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  สระแก้ว   

                 ๕.๓  การอนุมัติปริญญาบัตร  ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท  และระดับปริญญาเอก

                 ๕.๔  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                 ๕.๕  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๘

                 ๕.๖  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๘

                 ๕.๗  (ร่าง)  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

๕.๘  (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

                 ๕.๙  (ร่าง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

                 ๕.๑๐  รายงานผลการดำเนินการหลักสูตร  (มคอ. ๗)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓  (ครบวงรอบการปรับปรุงและเป็นหลักสูตรนำร่องในการใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ (TQF) )

๕.๑๑  เสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย  สมอ. ๐๘  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗    

                     

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ