ระเบียบวาระการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๒/ ๒๕๕๐

วันศุกร์ที่   ๑๖  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๐

เวลา  ๑๔.๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

----------------------------------

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๐ (เอกสาร Word / เอกสาร Acrobat)

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                ๓.๑  ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  จำนวน  ๕  ราย

                                                             ๓.๑.๑  นายเจษฎา   ความคุ้นเคย

                                                             ๓.๑.๒  นางสายพิณ    ยิ้มอ่อน

                                                             ๓.๑.๓  นายประสิทธิ์    สุขสุมิตร

                                                             ๓.๑.๔  นางนฤมล     ธนานันต

                                                             ๓.๑.๕  นางสมจิณรัตน์   มุกดาวิจิตร

               ๓.๒  การกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ  เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

                                        ๓.๓   (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์  

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                                         ๔.๑  การอนุมัติอนุปริญญาและปริญญาบัตร

ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่องอื่นๆ