ระเบียบวาระการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๒/๒๕๕๑

วันศุกร์ที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑

เวลา  ๑๔:๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

----------------------------------

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๑  (เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT)

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                 ๓.๑   การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหารายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ

                                 ๓.๒  การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

                                 ๓.๓  การอุธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

                                 ๓.๔ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการจัดหา  จัดสรรรายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.  ....

                                 ๓.๕  (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  พ.ศ. ....

                                 ๓.๖ (ร่าง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

                                 ๓.๗  (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ

    ๔.๑  รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

    ๔.๒  รายงานผลการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน บ.กศ. และกศ.ปช.  ครั้งที่  ๑ (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอื่นๆ ที่เสนอ

                                 ....................................................................................................