ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๒/๒๕๕๒

วันอังคารที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒

เวลา  ๑๐.๐๐    .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

------------------------------------------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่      เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 

ระเบียบวาระที่     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๒

 

ระเบียบวาระที่      เรื่องสืบเนื่อง

 

ระเบียบวาระที่      เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑    การแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

๔.๒  (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยเครื่องแบบ  เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา  การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจำตำแหน่ง  พ.ศ. ๒๕๕๒  

 

ระเบียบวาระที่      เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                                                                                                 

ระเบียบวาระที่     เรื่องอื่นๆ