ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  /๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่    กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์    

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

       

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

         

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

          ๔.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๕๖  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม) 

            

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

          ๕.๑  การปรับตัวของมหาวิทยาลัยสู่การเปลี่ยนแปลง 

         ๕.๒  (ร่าง)  กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  และคณบดี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗

๕.๓  พิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  ตามประกาศ  ก.พ.อ.

         ๕.๔  (ร่าง)  กลุ่มวิชาชีพครู  ปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๗

         ๕.๕  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

         ๕.๖  (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (๕  ปี)  สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๗

         ๕.๗  (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (๕  ปี)  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗

๕.๘  (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (๕  ปี)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๗

          ๕.๙  (ร่าง)  หลักสูตรประกาศนียบัตร  วิชาชีพครู  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๗

 

 ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ