ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  /๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่    มีนาคม  ๒๕๕๗

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์    

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

       

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑  พิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  ตามประกาศ  ก.พ.อ.

๓.๒  (ร่าง)  กลุ่มวิชาชีพครู  ปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๗

         

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนมกราคม  ๒๕๕๗  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

๔.๒  รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

            

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑  การจัดการคุณภาพบัณฑิตศึกษา

๕.๒  การขออนุมัติผลผู้สำเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  จำนวน  ๑๙๗  ราย  ระดับปริญญาโท  จำนวน  ๑๕๙  ราย  และระดับปริญญาเอก  จำนวน  ๒๔  ราย  รวมจำนวนทั้งสิ้น  ๓๘๐  ราย

๕.๓  ผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

๕.๔  (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (๕  ปี)  สาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

๕.๕  (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

๕.๖  (ร่าง)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

                     

 ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ