ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  /๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่    มีนาคม  ๒๕๕๘

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้อง สสร.  ๓๐๒  ชั้น    อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                     

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

                    ไม่มี                                            

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนมกราคม  ๒๕๕๘  (เอกสารแจกในที่ประชุม)

                                                                             

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                    ๕.๑  วาระเชิงนโยบาย  (กลยุทธ์การรับนักศึกษาใหม่)

                 ๕.๒  รายงานผลการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องที่ดิน  (เอกสารแจกในที่ประชุม)

                 ๕.๓  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  การกำหนดประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานตำแหน่งประเภทผู้บริหาร  พ.ศ. ....                                   

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ