ระเบียบวาระการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๓/๒๕๕๐

วันศุกร์ที่   ๑๖  มีนาคม   ๒๕๕๐

เวลา  ๑๔.๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

----------------------------------

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๐ (เอกสาร Word / เอกสาร Acrobat)

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๓.๑   แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

                            ๓.๒   แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

                           ๓.๓   การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

                           ๓.๔  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและโภชนาการ

                           ๓.๕  (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

                           ๓.๖  (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

                          ๓.๗  (ร่าง)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

                         ๓.๘   (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส

ระเบียบวาระที่  ๔    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                        ๔.๑   การอนุมัติอนุปริญญาและปริญญาบัตร

ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่องอื่นๆ