ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๓/๒๕๕๒

วันอังคารที่  ๒๔   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒

เวลา  ๑๕.๓๐    .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

------------------------------------------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่      เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 

ระเบียบวาระที่     เรื่องรับรองรายงานการประชุม

 

ระเบียบวาระที่      เรื่องสืบเนื่อง

 

ระเบียบวาระที่      เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               ๔.๑    การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ระเบียบวาระที่      เรื่องเสนอเพื่อทราบ

 

ระเบียบวาระที่     เรื่องอื่นๆ