ระเบียบวาระการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๖/๒๕๕๑

วันจันทร์ที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๑

เวลา  ๑๔:๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

----------------------------------

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๑  (เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT)

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                 ๓.๑  (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔)        

                                 ๓.๒ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒          

                                ๓.๓  (ร่าง) รายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๓ ที่สะท้อนจุดเน้นและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗     

                                ๓.๔  (ร่าง) ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด เพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒       

                                ๓.๕  กรออัตรากำังข้าราชการพเรือนในสถานันอุดมศึกษา สายสนัสนุน ประจำปีงประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔             

                                ๓.๖  แผนพัฒนาุคากร ประจำปีงประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔        

                                ๓.๗ (ร่าง) หักสูตรริหารธุรกิจัณฑิต สาขาการริหารธุรกิจ หลักสูตรปรั ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑             

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ

  ๔.๑ รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ (เอกสารแจกในที่ประชุม)

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอื่นๆ ที่เสนอ

                                 ....................................................................................................