ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  /๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่    เมษายน  ๒๕๕๘

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                     

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

                    ๓.๑  รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

                        ๓.๑.๑ การออกแบบวางผังแม่บททางกายภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

                        ๓.๑.๒  การดำเนินการแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ

                                                              

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ (เอกสารแจกในห้องประชุม)

๔.๒  รายงานผลการปฏิบัติงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

                                                                             

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                    ๕.๑  วาระเชิงนโยบาย  (การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไป)

                 ๕.๒  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  (เอกสารแจกเฉพาะกรรมการ)

                 ๕.๓.  การเสนอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  หลักสูตร ๔ ปี

                 ๕.๔  รายงานผลการดำเนินการทางวินัย  จำนวน    ราย  (ลับ)                   

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ