ระเบียบวาระการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๔/๒๕๕๐

วันศุกร์ที่   ๒๐  เมษายน   ๒๕๕๐

เวลา  ๑๔.๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

----------------------------------

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๐  (เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT)

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                  ๓.๑  การสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

                                  ๓.๒ การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ

                                  ๓.๓  การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

                                  ๓.๔  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พ.ศ. ....

                                  ๓.๕  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  การจัดหา  จัดสรรรายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.....

                                   ๓.๖  (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

                                   ๓.๗  (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

                                   ๓.๘  (ร่าง)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

                                   ๓.๙  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส

                                   ๓.๑๐  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                                   ๔.๑  การอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร

                                   ๔.๒ รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๔๙  -  มีนาคม  ๒๕๕๐

 ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอื่น ๆ