ระเบียบวาระการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๔/๒๕๕๑

วันศุกร์ที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๑

เวลา  ๑๔:๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

----------------------------------

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๑  (เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT) และรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/พิเศษ (เอกสารแจกในห้องประชุม)

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                 ๓.๑  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ.  ....

                                 ๓.๒  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.  ....

                                 ๓.๓  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยเงินสมนาคุณกรรมการสืบสวนหรือผู้ทำหน้าที่สอบสวน พ.ศ.  .... (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                                 ๓.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เรื่องเงินบำรุงหอพักนักศึกษา พ.ศ.  ....

                                 ๓.๕  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยองค์การนักศึกษา พ.ศ.  ....

                                 ๓.๖ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.  ๒๕๕๑

                                 ๓.๗  (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมสื่อสาร (หลักสูตรใหม่)  พ.ศ.  ๒๕๕๑

                                 ๓.๘ อุธรณ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย (แจกเป็นเอกสารในที่ประชุม)

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ

  ๔.๑  การอนุมัติอนุปริญญาและปริญญาบัตร

  ๔.๒ รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๕๑ (แจกเป็นเอกสารในที่ประชุม)

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอื่นๆ ที่เสนอ

                                 ....................................................................................................