ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๔/๒๕๕๒

                              วันพุธที่  ๒๕   มีนาคม   ๒๕๕๒              

เวลา  ๑๔.๐๐    .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

------------------------------------------------------------------------

ระเบียบวาระที่      เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑.๑   การแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

๑.๒  การลาออกจากตำแหน่งของนายมีชัย  ฤชุพันธุ์

๑.๓  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

       

ระเบียบวาระที่     เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒

๒.๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

 

ระเบียบวาระที่      เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑   การอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (เอกสารแจกในที่ประชุม)

๓.๒  โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ  พัสดุ  การเงินและบัญชีกองทุน  โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะ    มิติ(เอกสารแจกในที่ประชุม)

๓.๓  รายงานผลสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล“วไลยอลงกรณ์กอล์ฟ ’ ๕๒ ”

 ๓.๔  รายชื่อคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัยและคณะวิชาพร้อมทั้งผลการประเมิน

 ๓.๕  รายงานผลการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและการประเมินผลงานอธิการบดี  (เอกสารแจกในที่ประชุม)

๓.๖   การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงาน

๓.๗   การปรับปรุงข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยชั้น  สาขา  และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา กิตติมศักดิ์  พ.ศ.๒๕๔๘

๓.๘  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  ของมหาวิทยาลัยที่ไม่เหมาะสมหรือมีปัญหาในการปฏิบัติและสมควรได้รับการแก้ไข

๓.๙   การดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗

๓.๑๐   การปรับปรุง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.....

๓.๑๑   แผนการดำเนินงานการใช้ที่ดินของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสระแก้ว

๓.๑๒  รายงานความก้าวหน้าของการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนราชการของมหาวิทยาลัย

๓.๑๓  รายงานความก้าวหน้าในการจัดตั้งสำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๓.๑๔  การดำเนินงานด้านการเงินของมหาวิทยาลัย 

๑)  การตั้งงบกลาง

๒) การจัดทำรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละหมวด

๓) การแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องเงินสะสมของมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลตอบแทนต่ำ

๓.๑๕  รูปแบบการนำเสนอการเงินรูปแบบใหม่ 

๓.๑๖  รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบสถานะการเงินของมหาวิทยาลัย  ของบริษัท แอดวานซ์   ออดิตติ้ง  จำกัด  ( Advance  Auditing)

 

ระเบียบวาระที่      เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑   การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

๔.๒  การขออนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร

๔.๓  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๒

๔.๔  ขออนุมัติงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อการดำเนินการปรับภาพลักษณ์

๔.๕  (ร่าง)  คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓

๔.๖  (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.  ....

๔.๗   (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑

๔.๘ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑

๔.๙  (ร่าง)หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒

 

ระเบียบวาระที่      เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑  รายงานผลการดำเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

๕.๒  รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม- กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒

๕.๓  รายงานผลคดีพิพาทเกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบทางกฎหมายต่อศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดำที่  ๑๘๕๙/๒๕๕๑

๕.๔  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรา ๑๘ (ข) (๗) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๑

๕.๕  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรา ๑๘ (ข) (๗) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

                                        

ระเบียบวาระที่     เรื่องอื่นๆ